Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wijzigingsplan Havendijk 7 te Terhole

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4583RW 7
Publicatiedatum
16-05-2019
Einddatum
27-06-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend:

Beschrijving

Dat bij besluit van 3 mei 2019 zij het wijzigingsplan Havendijk 7 te Terhole ongewijzigd hebben vastgesteld. Het plan betreft het wijzigen van de vorm van het agrarisch bouwvlak ten behoeve van het realiseren van een nieuwe loods.

Er is één ambtshalve wijziging in de toelichting noodzakelijk gebleken. Voor een compleet overzicht van de wijziging verwijzen wij u naar de ‘Notitie overzicht ambtshalve wijzigingen‘ behorend bij het vaststellingsbesluit.

Procedure

Het besluit van het college, de notitie  ‘Overzicht ambtshalve wijzigingen’, en het vastgestelde wijzigingsplan liggen van 16 mei tot en met 27 juni 2019 voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.wpbuitenhavendk7-001V.

 

Beroep

Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijzen bij het college kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen bij het college naar voren heeft gebracht kan binnen de termijn van 16 mei tot en met 27 juni 2019 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan iedereen bedenkingen naar voren brengen tegen de wijzigingen zoals die door het college zijn aangebracht.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.