Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning voor Hoefkensdijk 30 te Kuitaart

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4584RR 30
Publicatiedatum
17-10-2019
Einddatum
28-11-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen:

Beschrijving

Het wijzigen van de gevel, kozijnen en voordeur van de bestaande woning op de locatie Hoefkensdijk 30 te Kuitaart.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 28 november 2019 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d.17 oktober 2019).