Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Wijzigingsplan Havikdijk 6 (2) te Hulst

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4561RP 6
Publicatiedatum
24-10-2019
Einddatum
05-12-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat bij besluit van 8 oktober 2019 zij het wijzigingsplan Havikdijk 6 (2) te Hulst ongewijzigd hebben vastgesteld.

Beschrijving

Het betreft een wijzigingsplan voor de vormverandering van het bouwvlak ten behoeve van het uitbreiden van een schuur met een nieuwe gekoppelde loods. Het wijzigingsplan heeft van 11 juli tot en met 21 augustus 2019 voor eenieder ter inzage gelegen. Een zienswijze heeft geleid tot een aanpassing in de toelichting van het wijzigingsplan.
De wijziging in de toelichting heeft in ieder geval betrekking op:
Het in de toelichting opnemen van een passende beoordeling met betrekking tot stikstofbelasting.

Procedure

Voor een compleet overzicht van de wijzing verwijzen wij u naar de ‘Notitie beantwoording zienswijzen Havikdijk 6 (2), Hulst’ behorend bij het vaststellingsbesluit.

Het besluit van het college, de Notitie beantwoording zienswijzen Havikdijk 6 (2) te Hulst en het vastgestelde wijzigingsplan liggen van 24 oktober tot en met 5 december 2019 voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0677.wpbuiten19havikdk6-001V.

 

Beroep

Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijzen bij het college kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen bij het college naar voren heeft gebracht kan binnen de termijn van 25 oktober 2019 tot en met 5 december 2019 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Daarnaast kan iedereen bedenkingen naar voren brengen tegen de wijzigingen zoals die door het college zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.