Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning voor Beukelzstraat 11 te Clinge

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4567CL 11
Publicatiedatum
30-07-2020
Einddatum
10-09-2020
Bekendmaking

Burgemeester en Wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen:

Beschrijving

Het vervangen van de kozijnen en aanbrengen van spuitkurk op de gevel op de locatie Beukelzstraat 11 te Clinge.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 9 september 2020 van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda).

(besluit verzonden d.d. 30 juli 2020). Zaaknummer 192929