Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning voor Trumanlaan 13 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561WC 13
Publicatiedatum
17-08-2020
Einddatum
28-09-2020
Bekendmaking

Burgemeester en Wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen:

Beschrijving

Het plaatsen van een dakraam in het schuine dak aan de achterkant van de woning op de locatie Trumanlaan 13 te Hulst.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 27 september 2020 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda).

(besluit verzonden d.d. 17 augustus 2020). Zaaknummer 201026: Reden; Vergunningsvrij bouwwerk.