Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor de Meloweg en Oude Graauwsedijk te Graauw

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcodes)
  • 4569PG
  • 4569PJ
Publicatiedatum
10-08-2020
Einddatum
20-09-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de volgende aanvraag in te trekken op verzoek van de aanvrager:

Beschrijving

Het aanleggen van een waterbassin op de locatie Meloweg en Oude Graauwsedijk ongenummerd te Graauw.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 20 september 2020 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda).

(besluit verzonden d.d. 10 augustus 2020). Zaaknummer 195133