Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Bestemmingsplan Dullaertstraat 43 te Hulst

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4561KA 43
Publicatiedatum
24-12-2020
Einddatum
04-02-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 3 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 17 december 2020 het bestemmingsplan ‘Dullaertstraat 43, Hulst’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

. Het bestemmingsplan betreft de realisatie van 2 bouwkavels op de percelen naast de dierenkliniek, kadastraal bekend als HUL00 F 4092 en 4093.

De door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen betreffen:
- Het opnemen van een voorwaardelijke verplichting met betrekking tot de waterbergingsopgave in de regels van het bestemmingsplan
- Het toevoegen van een aangepaste AERIUS berekening op basis van de nieuwe versie van de AERIUS-calculator aan de toelichting van het bestemmingsplan;
- Het toevoegen van een paragraaf over de aandachtspunten met betrekking tot de gelegen kabels en leidingen rondom het onderhavig plangebied in de toelichting van het bestemmingsplan.

Voor een compleet overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de notitie ‘Beantwoording zienswijze en overzicht ambtshalve wijzigingen’ behorend bij het vaststellingsbesluit.

Procedure

Het besluit van de gemeenteraad, de notitie ‘Beantwoording zienswijze en overzicht ambtshalve wijzigingen’, en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Dullaerstraat 43, Hulst’ liggen van 24 december 2020 tot en met 4 februari 2021 voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bphuldullaertstr43-001V.

 

Momenteel is de gemeentewinkel enkel op afspraak te bezoeken. Indien u het plan wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken tijdens onze bezoekuren via www.gemeentehulst.nl of via tel. 14 0114.

 

Beroep

Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht kan binnen de termijn van 25 december 2020 tot en met 4 februari 2021 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Daarnaast kan iedereen bedenkingen naar voren brengen tegen de wijzigingen zoals die door de raad zijn aangebracht.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, tel.: 14 0114.