Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning voor Schenkeldijk 11 te Graauw

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4569RV 11
Publicatiedatum
24-11-2020
Einddatum
05-01-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen:

Beschrijving

Het slopen van de woning op de locatie Schenkeldijk 11 te Graauw.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 5 januari 2021 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 24 november 2020). Zaaknummer 212651