Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor Heerstraat 20 te Sint Jansteen.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4564EC 20
Publicatiedatum
22-12-2020
Einddatum
02-02-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de volgende aanvraag in te trekken op verzoek van de aanvrager:

Beschrijving

Het plaatsen van een prefab carport naast de woning op de locatie Heerstraat 20 te Sint Jansteen.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda).

(besluit verzonden d.d. 22 december 2020). Zaaknummer 213133