Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Omgevingsvergunning verleend voor de Campensedijk te Vogelwaarde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4581PV
Publicatiedatum
22-12-2020
Einddatum
02-02-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Beschrijving

Het vervangen van kabels en leidingen op de locatie Campensedijk ongenummerd, kadastraal bekend sectie O, nummer 938 te Vogelwaarde.

Procedure

U kunt de verleende vergunningen inzien tot 6 weken na de datum van verzending. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending tegen een verleende vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda).

(besluit verzonden d.d. 22 december 2020). Zaaknummer 205375