Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Omgevingsvergunning verleend voor de Zuiddijk te Hengstdijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4585PP
Publicatiedatum
30-11-2020
Einddatum
11-01-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Beschrijving

Het bouwen van een garage/berging op de locatie Zuiddijk ongenummerd, kadastraal bekend sectie O, nummer 143 te Hengstdijk.

Procedure

U kunt de verleende vergunningen inzien tot 6 weken na de datum van verzending. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending tegen een verleende vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 30 november 2020). Zaaknummer 202965;