Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Raadsbesluiten

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
23-12-2020
Einddatum
03-02-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet en/of het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht en/of het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend, dat de navolgende besluiten op 17 december 2020 door de raad van de gemeente Hulst zijn genomen.

Beschrijving

Voor de op grond van artikel 139 Gemeentewet bekend te maken besluiten en voor de op grond van het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 2014 met nummer AV/14.0166 bekend te maken andere besluiten van algemene strekking, geldt, dat die besluiten tevens in het elektronisch gemeenteblad zijn opgenomen, welke publicatie voor die besluiten leidend is. Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Beleid en regelgeving” naar “Bekendmakingen” te gaan. Aanbevolen wordt om bij “Uw zoekterm(en)” de titel of een gedeelte van de titel van hetgeen u zoekt, in te vullen en vervolgens direct te gaan naar de “Aanvullende zoekcriteria”. Bij “Type organisatie(s)” selecteert u “Gemeente” met een bevestiging; bij “Publicerende organisatie(s)” vult u Hulst in, waarna u Hulst selecteert als dat wordt getoond. U bevestigt vervolgens de selectie. Klik onderaan de ingevulde pagina op “Start zoekopdracht”.

Nr. 207684: Besluit tot vaststelling van de najaarsnota 2020 en de bijbehorende 10de begrotingswijziging van de programmabegroting 2020; tevens bevattende het besluit tot vaststelling van de in die Najaarsnota opgenomen mutaties in de investeringen en reserves;
Nr. 208134 A: Besluit tot vaststelling van de Gewijzigde verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2020; citeertitel: “Gewijzigde verordening precariobelasting 2020”; zulks inclusief vaststelling van de bij die verordening behorende “Tarieventabel gewijzigde verordening precariobelasting 2020”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Verordening precariobelasting 2020” en de daarbij behorende “Tarieventabel verordening precariobelasting 2020”, die werden vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2019; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 24 december 2020, zulks evenwel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020; Overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald; Geldigheid: de verordening/regeling geldt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020;
Nr. 208134 B: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2020; citeertitel: “Verordening Reclamebelasting 2020”; zulks inclusief vaststelling van de bij die verordening behorende Gebiedsaanduidingskaart (Bijlage I) en inclusief vaststelling van de bij die verordening behorende Tarieventabel 2020; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Verordening reclamebelasting 2019” en de daarbij behorende Gebiedsaanduidingskaart en Tarieventabel 2019, die werden vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2018; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 24 december 2020, zulks evenwel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020; overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald;
Nr. 208134 C: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2021; citeertitel: “Verordening precariobelasting 2020”; zulks inclusief vaststelling van de bij die verordening behorende “Tarieventabel verordening precariobelasting 2021”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Gewijzigde verordening precariobelasting 2020” en de daarbij behorende “Tarieventabel gewijzigde verordening precariobelasting 2020”, die werden vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2020; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2021; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021; Overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald;
Nr. 208134 D: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2021; citeertitel: “Verordening Reclamebelasting 2021”; zulks inclusief vaststelling van de bij die verordening behorende Gebiedsaanduidingskaart (Bijlage I) en inclusief vaststelling van de bij die verordening behorende Tarieventabel 2021; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Verordening reclamebelasting 2020” en de daarbij behorende Gebiedsaanduidingskaart en Tarieventabel 2020, die werden vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2020; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2021; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021; overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald;
Nr. 208134 E: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021; citeertitel: “Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020”, die werd vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2019; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2021; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021; overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald;
Nr. 208134 F: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2021; citeertitel: “Verordening hondenbelasting 2021”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Verordening hondenbelasting 2020”, die werd vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2019; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2021; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021; overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald;
Nr. 208134 G: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2021; citeertitel: “Verordening forensenbelasting 2021”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Verordening forensenbelasting 2020”, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2019; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2021; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021; overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald;
Nr. 208134 H: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2021; citeertitel: “Verordening parkeerbelastingen 2021”; zulks inclusief vaststelling van de bij die verordening behorende “Tarieventabel verordening parkeerbelastingen 2021”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Verordening parkeerbelastingen 2020, die werd vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2019, alsook bevattende het besluit tot intrekking van de daarbij behorende Tarieventabel 2020 die werd vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2019; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2021; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021; overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald;
Nr. 208134 I: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 2021; citeertitel: “Verordening rioolheffing 2021”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Verordening rioolheffing 2020”, die werd vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2019; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2021; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021; overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald;
Nr. 208134 J: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffen 2021; citeertitel: “Verordening afvalstoffenheffing 2021”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Verordening afvalstoffenheffing 2020”, die werd vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2019; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2021; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021; overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald;
Nr. 208134 K: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021; citeertitel: “Legesverordening 2021”; zulks inclusief vaststelling van de bij die verordening behorende “Tarieventabel Legesverordening 2021”; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de “Legesverordening 2020” en de daarbij behorende Tarieventabel 2020, die werden vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2019; zulks inclusief latere wijzigingen daarvan; Inwerkingtreding en intrekking: met ingang van 1 januari 2021; de datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021; Overgangsrecht: zoals in de verordening is bepaald.
Aangezien artikel 11 lid 2 van de Legesverordening 2021 bepaalt dat de bekendmaking van het in onderdeel 2.1.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde normblad NEN (zijnde de alternatieve maatstaf voor de berekening van bouwkosten als bedoeld in artikel 2.1.2 van de Tarieventabel), geschiedt door terinzagelegging, wordt dat normblad NEN tezamen met dit raadsbesluit ter inzage gelegd in de gemeentewinkel (zie hieronder);
Nr. 208179: Besluit tot vaststelling van de 2de begrotingswijziging van de programmabegroting 2021;
Nr. 208960: Besluit tot vaststelling van de grondprijzen voor 2021 voor bepaalde in het raadsbesluit genoemde exploitatieplannen; tevens bevattende het besluit tot vaststelling van de prijzen voor 2021 voor verkoop van grond voor woonwagenstandplaatsen en voor verkoop van overige gronden (snippergroen en restgronden), telkens zoals in het raadsbesluit is vermeld; alsook bevattende het besluit tot vaststelling van de prijs voor verhuur van grond voor 2021, zoals in het raadsbesluit is vermeld; Inwerkingtreding: met ingang van 1 januari 2021;
Nr. 210170: sub B: Besluit tot verlenging van de looptijd van de regeling “Gezond en actief Zeeuws-Vlaanderen Regionaal Gezondheidsbeleid 2017-2020”, zulks voor de duur van 1 jaar, voor zover het de gemeente Hulst betreft;
Nr. 210170: sub C: Besluit tot verlenging van de looptijd van de regeling “Regionaal Preventie-en Handhavingsplan Alcohol, lokale uitwerking gemeente Hulst 2018-2020, voor de duur van 1 jaar;
Nr. 210513: Besluit tot vaststelling van 11de begrotingswijziging van de programmabegroting 2020
Nr. 211581: Besluit tot vaststelling van de Regeling tegemoetkoming corona verenigingen en stichtingen; Inwerkingtreding: na bekendmaking met terugwerkende kracht vanaf 17 december 2020.

Procedure

Deze besluiten liggen ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Ingevolge de artikelen 140 en 141 van de Gemeentewet zijn de teksten van de besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, vanaf 1 januari 2014 in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze aankondiging is vermeld. Hetzelfde geldt voor de teksten van andere besluiten van algemene strekking.