Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Weigering omgevingsvergunning voor Hulsterweg 135B te Kuitaart

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 4584LH 135 B
Publicatiedatum
10-12-2020
Einddatum
21-01-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de omgevingsvergunning hebben geweigerd voor:

Beschrijving

Het plaatsen van een luifel boven een tankstation op een perceel gelegen aan de Hulsterweg 135b te Kuitaart.

Procedure

U kunt de aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken inzien van 10 december 2020 tot en met 21 januari 2021. U dient hiervoor een afspraak te maken met de gemeente Hulst via 14 0114.

 

Tegen dit besluit kunt u op basis van artikel 6:8 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht van 11 december 2020 tot en met 21 januari 2021 beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Als u beroep instelt kunt u echter tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Middelburg. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Beroep kan worden ingesteld door:

- degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;

- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het
  ontwerpbesluit;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben
  ingebracht tegen het ontwerpbesluit.