Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Bekendmaking

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
22-01-2020
Einddatum
04-03-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het register, behorende bij het Algemeen mandaatbesluit gemeente Hulst, bij besluit van 10 december 2019 (zaaknummer: 171447), is gewijzigd. De bevoegdheid tot het aangaan en ondertekenen van een verwerkersovereenkomst op grond van AVG is door het college resp. de burgemeester gemandateerd aan de afdelingshoofden.

Beschrijving

Dit besluit ligt voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Dit besluit wordt tevens in het elektronisch gemeenteblad opgenomen, welke publicatie leidend is. Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via www.overheid.nl door onder de “Beleid & regelgeving” naar “Bekendmakingen” te gaan en te kiezen voor “Gemeenteblad”; bij “Publicerende organisatie(s)” de organisatienaam “Hulst” in te voeren en te selecteren. Op de webpagina die dan verschijnt, kunt onderaan op zoeken klikken.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, tot en met 4 maart 2020 bezwaar maken door het schrijven van een bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

 

Daarenboven kan, op grond van het bepaalde in artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.