Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Inkoop-en aanbestedingsbeleid

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
29-01-2020
Einddatum
11-03-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken - gelet op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet en/of het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht en/of het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en/of het bepaalde in het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 2014 met nummer AV/14.0166 - bekend, dat het navolgende besluit op d.d. 2 januari 2020 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst is genomen.

Beschrijving

Voor de op grond van artikel 139 Gemeentewet bekend te maken besluiten en voor de op grond van het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 2014 met nummer AV/14.0166 bekend te maken andere besluiten van algemene strekking, geldt, dat die besluiten tevens in het elektronisch gemeenteblad zijn opgenomen, welke publicatie voor die besluiten leidend is. Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Direct naar” naar “Gemeenteblad” te gaan en bij “Publicerende organisatie(s)” de organisatienaam “Hulst” in te voeren en te selecteren. Op de webpagina die dan verschijnt, kunt u onderaan op zoeken klikken.

Het besluit d.d. 2 januari 2020 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst tot vaststelling van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020, Zeeuws Vlaanderen; tevens bevattende het besluit tot intrekking van het Aankoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hulst, dat is vastgesteld op 3 augustus 2004; inwerkingtreding en intrekking telkens met ingang van de dag na bekendmaking, derhalve op 30 januari 2020, zulks met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.

Procedure

Dit besluit ligt ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Ingevolge de artikelen 140 en 141 van de Gemeentewet zijn de teksten van de besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, vanaf 1 januari 2014 in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze aankondiging is vermeld. Hetzelfde geldt voor de teksten van andere besluiten van algemene strekking.