Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning voor Europaplein 18 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561KT 18
Publicatiedatum
06-07-2020
Einddatum
17-08-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen:

Beschrijving

Het toevoegen van een dienstverlenende functie aan het bestaande gebouw op de locatie Europaplein 18 te Hulst.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 6 juli 2020). Zaaknummer 156661; Reden: onvoldoende gegevens;