Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning voor Grindweg naar Hontenisse te Ossenisse

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4589KN
Publicatiedatum
08-07-2020
Einddatum
19-08-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen:

Beschrijving

Het bouwen van een vervangende schuur op de locatie Grindweg naar Hontenisse ongenummerd te Ossenisse. (naast nr 20), kadastraal bekend als HTN01, sectie W, nummer 14

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 8 juli 2020). Zaaknummer 191298. Reden: onvoldoende gegevens.