Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning voor de Frans Halsstraat te Clinge

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4567CX
Publicatiedatum
24-06-2020
Einddatum
05-08-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten:

Beschrijving

De aanvraag betreffende het realiseren van een nieuwe woning op de locatie Frans Halsstraat ong te Clinge (naast nr 9, ontwikkeling Vermeerplein) Zaaknummer 189379 buiten behandeling te stellen.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 5 augustus 2020 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 24 juni 2020).