Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor Zeildijk 18 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561SJ 18
Publicatiedatum
10-07-2020
Einddatum
21-08-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de aanvraag betreffende:

Beschrijving

Het plaatsen van houten omheining voor het afschermen van een paardenpaddock naast de weg op de locatie Zeildijk 18 te Hulst.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 21 augustus 2020 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 10 juli 2020). Zaaknummer 191094 in te trekken op verzoek van de aanvrager.