Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp bestemmingsplan partiële herziening bestemmingsplan kernen ( Elzenstraat Vogelwaarde)

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4581AW
Publicatiedatum
02-07-2020
Einddatum
12-08-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 1van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Kernen (Elzenstraat, Vogelwaarde) van 2 juli tot en met 12 augustus 2020 voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Beschrijving

Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpvogelwelz-001O. Het bestemmingsplan betreft de realisatie van negen woningen aan de Elzenstraat te Vogelwaarde. De woningen zijn ter vervanging van de twaalf reeds gesloopte woningen (Elzenstraat 2 t/m 24 te Vogelwaarde).

Procedure

Momenteel is de gemeentewinkel enkel op afspraak te bezoeken. Indien u het plan wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken tijdens onze bezoekuren via www.gemeentehulst.nl of via tel. 14 0114.

 

Een ieder kan van 2 juli tot en met 12 augustus 2020 schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.

 

Anterieure overeenkomst
Burgemeester en wethouders van Hulst maken, ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening, hebben gesloten. Een anterieure overeenkomst betreft een overeenkomst over grondexploitatie die de gemeente met de initiatiefnemers sluit op het moment dat er (nog) geen exploitatieplan is.

In de overeenkomst is onder meer afgesproken dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft voor het planologisch mogelijk maken van negen woningen aan de Elzenstraat te Vogelwaarde. Verder is overeengekomen dat de exploitant afspraken na komt met betrekking tot het kostenverhaal.

 

Met ingang van 2 juli tot en met 12 augustus 2020 ligt de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden.

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren naar voren worden gebracht.