Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Raadsbesluiten

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
15-07-2020
Einddatum
26-08-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet en/of het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht en/of het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend, dat de navolgende besluiten op 9 juli 2020 door de Raad van de Gemeente Hulst zijn genomen.

Beschrijving

Voor de op grond van artikel 139 Gemeentewet bekend te maken besluiten en voor de op grond van het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 2014 met nummer AV/14.0166 bekend te maken andere besluiten van algemene strekking, geldt, dat die besluiten tevens in het elektronisch gemeenteblad zijn opgenomen, welke publicatie voor die besluiten leidend is. Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Beleid en regelgeving” naar “Bekendmakingen” te gaan. Aanbevolen wordt om bij “Uw zoekterm(en)” de titel of een gedeelte van de titel van hetgeen u zoekt, in te vullen en vervolgens direct te gaan naar de “Aanvullende zoekcriteria”. Bij “Type organisatie(s)” selecteert u “Gemeente” met een bevestiging; bij “Publicerende organisatie(s)” vult u Hulst in, waarna u Hulst selecteert als dat wordt getoond. U bevestigt vervolgens de selectie. Klik onderaan de ingevulde pagina op “Start zoekopdracht”.


Nr. 192998: Besluit tot vaststelling van de 8ste begrotingswijziging van de programmabegroting 2020;
Nr. 193038: Besluit tot vaststelling van de jaarstukken 2019 (jaarrekening en jaarverslag) van de gemeente Hulst, zoals in dat raadsbesluit nader is aangegeven;
Nr. 193418: Besluit tot vaststelling van de 6de begrotingswijziging van de programmabegroting 2020;
Nr. 193524: Besluit tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2020, tevens bevattende het besluit tot vaststelling van de 7de begrotingswijziging van de programmabegroting 2020; inclusief de daarin opgenomen mutaties in de investeringen en de reserves;
Nr. 193623: Dit raadsbesluit bevat de navolgende raadsbesluiten:
-Besluit tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Gemeente Hulst 2020; zulks inclusief artikelsgewijze toelichting en bijlage (controleprotocol met bijbehorende verklaringen); tevens bevattende het besluit tot intrekking van de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2007; Inwerkingtreding en intrekking telkens met ingang van 1 augustus 2020; Overgangsrecht zoals in de verordening is bepaald;
-Een 6-tal besluiten tot vaststelling van de 6 navolgende Subsidieregelingen, waarvoor telkens geldt dat deze per 1 augustus 2020 in werking treden en waarvoor telkens geldt dat daarbij het document “Beleidsregels subsidieverstrekking Gemeente Hulst 2007 wordt ingetrokken per 31 december 2020 en waarbij telkens geldt dat er overgangsrecht is, zoals in die 6 Subsidieregelingen is bepaald:
- Subsidieregeling Kunst en Cultuur Gemeente Hulst 2020;
- Subsidieregeling Maatschappij, Welzijn en Zorg Gemeente Hulst 2020;
- Subsidieregeling Milieu, Natuur en Dier Gemeente Hulst 2020;
- Subsidieregeling Onderwijs gemeente Hulst 2020;
- Subsidieregeling Ontspanning, Recreatie, Toerisme en Economie Gemeente Hulst 2020;
- Subsidieregeling Sport Gemeente Hulst 2020.

Procedure

Deze besluiten liggen ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Ingevolge de artikelen 140 en 141 van de Gemeentewet zijn de teksten van de besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, vanaf 1 januari 2014 in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze aankondiging is vermeld. Hetzelfde geldt voor de teksten van andere besluiten van algemene strekking.