Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning voor Groenendijk 6 te Kloosterzande

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4587CV 6
Publicatiedatum
04-06-2020
Einddatum
16-07-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de volgende aanvragen buiten behandeling te stellen:

Beschrijving

Het vervangen van kozijnen op de locatie Groenendijk 6; zaaknummer 192012 te Kloosterzande.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 14 juli 2020 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 4 juni 2020). Reden: vergunningsvrij.