Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Inspraak op het concept beleidskader woonwagens en woonwagenstandplaatsen

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
18-06-2020
Einddatum
29-07-2020
Bekendmaking

De raad van de gemeente Hulst heeft op 11 juni 2020 ingestemd met het verzoek van burgemeester en wethouders van Hulst om het concept Beleidskader voor woonwagenstandplaatsen en woonwagens gemeente Hulst vrij te geven voor inspraak.

Beschrijving

Na de intrekking van de Woonwagenwet in 1999 werden de gemeenten verantwoordelijk voor het woonwagenbeleid. Gemeentelijk beleid beperkte zich tot het inrichten en beheren van woonwagencentra. Diverse uitspraken over mensenrechten in relatie tot woonwagenbewoners maakten duidelijk dat niet op de oude voet verder kon worden gegaan. Voor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waren de uitspraken aanleiding om een landelijk beleidskader uit te brengen. Dit kader moet worden omgezet in lokaal beleid. Het concept Beleidskader voor woonwagenstandplaatsen en woonwagens gemeente Hulst voorziet daarin. De volgende zaken komen aan de orde:

• Inbedding van het woonwagenbeleid in het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid;
• Registratie van belangstellenden voor een standplaats;
• Wijze waarop de behoefte aan standplaatsen is vastgesteld;
• Inspanningsverplichting voor de realisering van voldoende standplaatsen;
• Wijze waarop de toewijzing van standplaatsen plaatsvindt;
• Geen verstrekking van huurwoonwagens.

Procedure

Inspraak

Voordat de raad van de gemeente Hulst een definitief besluit neemt over het gemeentelijk concept beleidskader ligt dit op grond van het bepaalde in de Inspraakverordening gemeente Hulst en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 18 juni tot en met 29 juli 2020 voor een ieder ter inzage  in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het concept Beleidskader digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website.

 

Momenteel is de gemeentewinkel enkel op afspraak te bezoeken. Indien u het concept Beleidskader wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken tijdens onze bezoekuren via www.gemeentehulst.nl of via tel. 14 0114.

 

Een ieder kan binnen de termijn van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Hulst, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het  verkrijgen van een toelichting of het indienen van een mondelinge zienwijze kan op afspraak, hiervoor kan contact worden opgenomen met de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114. De ingebrachte zienswijzen zullen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming.