Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Bestemmingsplan Absdaalseweg te Hulst

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 4561GD 1
  • 4561GB 14 a
  • 4561GV 2 c
Publicatiedatum
12-03-2020
Einddatum
23-04-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 3 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 20 februari 2020 het bestemmingsplan Absdaalseweg 1 te Hulst gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het bestemmingsplan betreft de herontwikkeling en uitbreiding van het bestaande hotel mogelijk te maken. Het plan voorziet in een wijziging van de bouwhoogte en het bouwvlak van het plangebied, waardoor het hotel kan worden uitgebreid van 16 naar 81 kamers.

De door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen betreffen:
- Het toevoegen van de bezonningsstudie ‘Appartementencomplex Reynaertshof te Stationsweg 14a – 84 te Hulst’ en de bezonningsstudie ‘Appartementencomplex Veste Bruneel te Van der Maelstedeweg 2c – 2p’ als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan;
- Het toevoegen van een paragraaf over stikstofdepositie in de toelichting en het toevoegen van de gehele berekening en onderbouwing van de AERIUS-calculator als bijlage van de toelichting van het bestemmingsplan;
- Een wijziging, ofwel verkleining van de diepte van het trappenhuis van het hotel met 1,5 meter in de verbeelding van het bestemmingsplan;
- Het toevoegen van de aanduiding ‘onderdoorgang’ voor een strook van 45 centimeter langs de gevel van het hotel naar binnen toe, ter hoogte van de 1e verdiepingsvloer van de panden Absdaalseweg 1 en Van der Maelstedeweg 2-2a, in de verbeelding van het bestemmingsplan.

Voor een compleet overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de ‘Notitie zienswijzen en ambtshalve wijzigingen‘ behorend bij het vaststellingsbesluit.

Procedure

Het besluit van de gemeenteraad, de notitie  ‘Beantwoording zienswijzen en overzicht ambtshalve wijzigingen’, en het vastgestelde bestemmingsplan liggen van 12 maart tot en met 23 april 2020 voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bphulabsdaalseweg1-001V.

 

Beroep

Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht kan binnen de termijn van 13 maart tot en met 23 april 2020 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Daarnaast kan iedereen bedenkingen naar voren brengen tegen de wijzigingen zoals die door de raad zijn aangebracht.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.