Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Weigeren verklaring van geen bedenkingen en weigeren omgevingsvergunning fruitboomgaard Zuiddijk te Hengstdijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 4585PP 11
Publicatiedatum
26-03-2020
Einddatum
07-05-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de omgevingsvergunning weigeren voor:

Beschrijving

Het aanleggen (legaliseren) van een fruitboomgaard binnen een afstand van 50 meter tot gronden met de bestemming “wonen” op een perceel gelegen achter Zuiddijk 11 te Hengstdijk, kadastraal bekend HTN01, sectie O, nummer 1499. De gemeenteraad heeft op 20 februari 2020 geweigerd een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Procedure

U kunt de aanvraag, het collegebesluit om de omgevingsvergunning te weigeren en het raadsbesluit om de verklaring van geen bedenkingen te weigeren, en de bijbehorende stukken, vanaf 26 maart 2020 tot en met 7 mei 2020 inzien bij de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. U dient hiervoor een afspraak te maken via 14 0114.

 

Tegen het besluit kunt u, op basis van artikel 6:8 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht van 27 maart 2020 tot en met 7 mei 2020 beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden waarop het beroepschrift rust.

 

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Als u beroep instelt kunt u echter tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

Beroep kan worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.