Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Bekendmaking wijziging algemeen mandaatbesluit gemeente Hulst

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
20-05-2020
Einddatum
01-07-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, ingevolge art. 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het register, behorende bij het Algemeen mandaatbesluit gemeente Hulst, bij besluit van 6 mei 2020 (zaaknummer: 187338), is gewijzigd.

Beschrijving

Aan de strategisch manager II van alle afdelingen zijn bevoegdheden gemandateerd zoals vermeld in de ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Hulst 2007’, met uitzondering van art.17 (hardheidsclausule) en de bevoegdheden zoals vermeld binnen Titel 4.2. Subsidies van de Algemene wet bestuursrecht met uitzondering van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (vaststellen beleidsregels).
Verder heeft het college de medewerkers met functieomschrijving beleidsuitvoering I en III van de afdeling Wonen & Werken aan te wijzen als gegevensbeheerders BRO.

Procedure

Dit besluit ligt voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Dit besluit wordt tevens in het elektronisch gemeenteblad opgenomen, welke publicatie leidend is. Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Beleid & regelgeving naar “bekendmakingen” te gaan en te kiezen voor “Gemeenteblad”; bij “Publicerende organisatie(s)” de organisatienaam “Hulst” in te voeren en te selecteren. Op de webpagina die dan verschijnt, kunt u onderaan op zoeken klikken.

 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht tot en met 1 juli 2020 bezwaar maken door het schrijven van een bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.