Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning voor Zandbergsestraat 12 te Graauw

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4569TD 12
Publicatiedatum
07-05-2020
Einddatum
18-06-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen:

Beschrijving

Het wijzigen van de voorgevel met nieuwe kozijnen en een nieuwe voorgevelsteen met isolatie op de locatie Zandbergsestraat 12; zaaknummer 183570 te Graauw.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 7 mei 2020). Reden: ontbrekende gegevens;