Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Gentsevaart 8 te Kapellebrug

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4565EV 8
Publicatiedatum
21-05-2020
Einddatum
02-07-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Beschrijving

Het uitbreiden van het parkeerterrein ten zuiden van het perceel Gentsevaart 8 te Kapellebrug. Kadastraal bekend HTN00, sectie S nummers 1028 en 1464. NL.IMRO.0677.pbKapelGentsev8-000V

Procedure

U kunt de aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken inzien van 21 mei tot en met 2 juli 2020. U dient hiervoor een afspraak te maken met 14 0114.

Tegen dit besluit kunt u op basis van artikel 6:8 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht van 22 mei tot en met 2 juli 2020 beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Als u beroep instelt kunt u echter tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Middelburg. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Beroep kan worden ingesteld door:

  • degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
  • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.