Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Omgevingsvergunning verleend voor Hulsterweg 54 te Kuitaart

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4584LJ 54
Publicatiedatum
06-05-2020
Einddatum
17-06-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Beschrijving

Het plaatsen van een erfafscheiding op de locatie Hulsterweg 54; zaaknummer 182367 te Kuitaart.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending tegen een verleende vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 6 mei 2020).