Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Bestemmingsplan en besluit wet geluidshinder landbouwweg Vogelwaarde, uitbreiding Kerkhaert Vogelwaarde, wegbestemmen bedrijf Magdalenastraat Heikant

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
05-11-2020
Einddatum
17-12-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 3 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 1 oktober 2020 het bestemmingsplan Landbouwweg Vogelwaarde, uitbreiding Kerckhaert Vogelwaarde, wegbestemmen bedrijf Magdalenastraat Heikant gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het bestemmingsplan betreft het planologisch mogelijk maken van een nieuwe Landbouwweg rond Vogelwaarde-oost, het uitbreiden van het bedrijf Kerckhaert Royal Horseshoe en het wegbestemmen van de bedrijfslocatie Magdalenastraat te Heikant.

Voor een compleet overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de notitie ‘Beantwoording zienswijzen en overzicht ambtshalve wijzigingen’ behorend bij het vaststellingsbesluit.
Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 110a, lid 1 van de Wet geluidhinder, bekend dat bij besluit van 1 september 2020 zij hogere grenswaarden hebben vastgesteld. Het vaststellen van de hogere grenswaarde houdt verband met het feit dat uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting op de gevel van de woonlocatie Rapenburg 148 Vogelwaarde, als gevolg van het wegverkeer op de Landbouwweg, meer bedraagt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het besluit tot het vaststellen van een hogere waarde is ongewijzigd vastgesteld en treedt in werking op de eerste dag na de datum van haar bekendmaking.

Procedure

Terinzagelegging

Het besluit van de gemeenteraad, de notitie  ‘Beantwoording zienswijzen en overzicht ambtshalve wijzigingen’, het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden liggen van 5 november tot en met 17 december 2020 voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bplandbouwweg-001V.

 

Momenteel is de gemeentewinkel enkel op afspraak te bezoeken. Indien u het plan wilt inzien, dient u een afspraak te maken tijdens de bezoekuren via www.gemeentehulst.nl of via tel. 14 0114.

 

Beroep

Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijzen bij de gemeenteraad (bestemmingsplan) of bij het college van burgemeester en wethouders (besluit hogere grenswaarde) kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen bij de gemeenteraad dan wel het college van burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht kan binnen de termijn van 6 november tot en met 17 december 2020 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan iedereen bedenkingen naar voren brengen tegen de wijzigingen zoals die door de raad zijn aangebracht.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.