Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Bestemmingsplan bedrijventerreinen te Hulst

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
29-10-2020
Einddatum
10-12-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 3 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 1 oktober 2020 het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Hulst gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het nieuwe bestemmingsplan heeft betrekking op de bedrijventerreinen: Hogeweg te Hulst, Hoek & Bosch te Kloosterzande, Walsoorden en Clinge.

Voor een overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de notitie ‘Beantwoording zienswijzen en overzicht ambtshalve wijzigingen‘ behorend bij het vaststellingsbesluit.

Procedure

Het besluit van de gemeenteraad, de notitie ‘Beantwoording zienswijzen en overzicht ambtshalve wijzigingen’, en het vastgestelde bestemmingsplan liggen van 29 oktober tot en met 10 december 2020 voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpbedrijventerrein-001V.

Momenteel is de gemeentewinkel enkel op afspraak te bezoeken. Indien u het plan wilt inzien, dient u een afspraak te maken tijdens de bezoekuren via www.gemeentehulst.nl of via tel. 14 0114.

 

Beroep

Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht kan binnen de termijn van 30 oktober tot en met 10 december 2020 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan iedereen bedenkingen naar voren brengen tegen de wijzigingen zoals die door de raad zijn aangebracht.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.