Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Bestemmingsplan buitengebied Drie Gezustersdijk 41 te Vogelwaarde en Meloweg te Graauw

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 4569PG
  • 4581RM 41
Publicatiedatum
15-10-2020
Einddatum
26-11-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 3 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 1 oktober 2020 het bestemmingsplan Buitengebied (Drie Gezustersdijk 41, Meloweg ong.) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het bestemmingsplan betreft maakt het realiseren van een woning op de locatie Meloweg ong. te Graauw mogelijk. Deze woning wordt mogelijk gemaakt door het verplaatsen van een bouwtitel van de locatie Drie Gezustersdijk 41 te Vogelwaarde. In het voorliggende bestemmingsplan is het wegbestemmen van deze woning eveneens opgenomen.

Procedure

Het besluit van de gemeenteraad, en het vastgestelde bestemmingsplan liggen van 15 oktober tot en met 26 november 2020 voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpbuitenmelowegong-001V.

 

Momenteel is de gemeentewinkel enkel op afspraak te bezoeken. Indien u het plan wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken tijdens onze bezoekuren via www.gemeentehulst.nl of via tel. 14 0114.

 

Beroep

Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht kan binnen de termijn van 16 oktober tot en met 26 november 2020 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.