Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning voor Tivoliweg 98a te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561HM 98 a
Publicatiedatum
13-10-2020
Einddatum
24-11-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten:

Beschrijving

De aanvraag betreffende het nieuw bouwen van een bedrijfsruimte op de locatie Tivoliweg 98a te Hulst buiten behandeling te stellen.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 24 november 2020 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 Aa Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 13 oktober 2020) Reden: Vergunningsvrij bouwwerk. Zaaknummer 203973.