Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning voor Veerstraat 25 te Nieuw-Namen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4568PH 25
Publicatiedatum
21-10-2020
Einddatum
02-12-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten:

Beschrijving

De aanvraag betreffende het plaatsen van een garagepoort in de garage aan de straatzijde op de locatie Veerstraat 25 te Nieuw Namen buiten behandeling te stellen.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 2 december 2020 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 21 oktober 2020). Zaaknummer 201945.