Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Raadsbesluiten

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
07-10-2020
Einddatum
18-11-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet en/of het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht en/of het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend, dat de navolgende besluiten op 1 oktober 2020 door de raad van de gemeente Hulst zijn genomen.

Beschrijving

Voor de op grond van artikel 139 Gemeentewet bekend te maken besluiten en voor de op grond van het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 2014 met nummer AV/14.0166 bekend te maken andere besluiten van algemene strekking, geldt, dat die besluiten tevens in het elektronisch gemeenteblad zijn opgenomen, welke publicatie voor die besluiten leidend is. Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Beleid en regelgeving” naar “Bekendmakingen” te gaan. Aanbevolen wordt om bij “Uw zoekterm(en)” de titel of een gedeelte van de titel van hetgeen u zoekt, in te vullen en vervolgens direct te gaan naar de “Aanvullende zoekcriteria”. Bij “Type organisatie(s)” selecteert u “Gemeente” met een bevestiging; bij “Publicerende organisatie(s)” vult u Hulst in, waarna u Hulst selecteert als dat wordt getoond. U bevestigt vervolgens de selectie. Klik onderaan de ingevulde pagina op “Start zoekopdracht”.

Nr. 185998: Besluit tot vaststelling van de 9de begrotingswijziging van de programmabegroting 2020;
Nr. 200361: Besluit tot vaststelling van de Archiefverordening gemeente Hulst 2020; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de Archiefverordening 2012, die laatstelijk is vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 8 december 2012; Inwerkintreding en intrekking: telkens met ingang van 15 oktober 2020:
Nr. 201732: Besluit tot vaststelling van het Beleidskader voor woonwagenstandplaatsen en woonwagens in de gemeente Hulst; Inwerkingtreding: daags na bekendmaking, derhalve met ingang van 8 oktober 2020;
Nr. 205905: Besluit tot vaststelling van de Verordening op de Vertrouwenscommissie Herbenoeming Burgemeester Hulst 2020; Inwerkingtreding: daags na bekendmaking, derhalve met ingang van 8 oktober 2020;
Nr. 205905A: Besluit tot benoeming van de leden, een adviserend lid en de secretaris, alsook de plvv. secretaris, van de Vertrouwenscommissie Herbenoeming Burgemeester Hulst 2020; Inwerkingtreding: daags na bekendmaking, derhalve met ingang van 8 oktober 2020.

Procedure

Deze besluiten liggen ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Ingevolge de artikelen 140 en 141 van de Gemeentewet zijn de teksten van de besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, vanaf 1 januari 2014 in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze aankondiging is vermeld. Hetzelfde geldt voor de teksten van andere besluiten van algemene strekking.