Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanduiding huisnummers

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4584LH 135 c
Publicatiedatum
28-09-2020
Einddatum
09-11-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat het volgende nummeraanduidingsbesluit is genomen.

Beschrijving

Wijziging
Kuitaart:
Hulsterweg 135c wordt gewijzigd in Hulsterweg 135d (datum inwerkingtreding loopt parallel aan het besluit van de omgevingsvergunning).

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken tegen het genomen besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Om de werking van een besluit te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.