Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning voor Hulsterweg 89 te Kuitaart

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4584LG 89
Publicatiedatum
01-09-2020
Einddatum
13-10-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de aanvraag betreffende:

Beschrijving

Het bouwen van een garage op de locatie Hulsterweg 89 te Kuitaart buiten behandeling te stellen.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 13 oktober 2020 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d.1 september 2020). Zaaknummer 198510. Reden: onvoldoende gegevens.