Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Omgevingsvergunning verleend voor De Splinter Kreek 17 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
25-08-2020
Einddatum
06-10-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Beschrijving

Het plaatsen van een gaas met groene klimopbegroeiing op de locatie De Splinter Kreek 17 te Hulst.

Procedure

U kunt de verleende vergunningen inzien tot 6 weken na de datum van verzending. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending tegen een verleende vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.


(besluit verzonden d.d. 25 augustus 2020). Zaaknummer 198587;