Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Nota VTH beleid Zeeland 2021

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
28-04-2021
Einddatum
09-06-2021
Bekendmaking

Vanwege de kwaliteitseisen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de komende Omgevingswet stelden Zeeuwse overheden een gezamenlijk Vergunningverlening-, Toezicht-, en Handhaving (VTH) Beleid op voor het onderdeel strategie. Net als alle andere  Zeeuwse overheden vinden wij een mooi, schoon, veilig, gezond en duurzaam Zeeland belangrijk. Deze strategie draagt daar aan bij.

Beschrijving

In het VTH-beleid Zeeland 2021, onderdeel strategie, benoemen we de uitgangspunten voor preventie, vergunningverlening, gedogen, toezicht en handhaving in Zeeland, en dus ook voor onze gemeente/provincie/waterschap . Het is onderdeel van het uitvoerings- en handhavingsbeleid zoals bedoeld in artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht. De reikwijdte van de strategie omvat taken van Provincie en Gemeenten op het gebied van de omgeving: milieu, water, natuur, ruimtelijke ordening en bouwen.

Procedure

Het ontwerpbeleid heeft van 30 november 2020 tot en met 11 januari 2021 ter inzage gelegen. In deze periode zijn er twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen geven ons geen aanleiding om de nota aan te passen. Burgemeester en wethouders van Hulst hebben op 6 april 2021 de nota definitief vastgesteld.

 

De definitieve nota en bijbehorende stukken kunnen worden geraadpleegd op www.overheid.nl. Voor vragen of informatie kunt u terecht bij P. Verstraeten, afdeling Wonen & Werken, op tel. 140114.