Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Nummeraanduidingsbesluiten

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 4587RL 8
  • 4587CV 30
Publicatiedatum
14-04-2021
Einddatum
26-05-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat het volgende nummeraanduidingsbesluit is genomen.

Beschrijving

Samenhangend met een omgevingsvergunning
Kloosterzande:
- Groenendijk 30 is toegekend (datum inwerkingtreding loopt parallel aan het besluit van de omgevingsvergunning).
- Zoutlandsedijk 8 is toegekend (datum inwerkingtreding loopt parallel aan het besluit van de omgevingsvergunning).

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen

zes weken tegen het genomen besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Om de werking van een besluit te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.