Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp bestemmingsplan en ontwerpbesluit wet geluidhinder Wilhelminastraat 48 te Sint Jansteen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcodes)
  • 4561GM 22
  • 4564AE 48
Publicatiedatum
08-04-2021
Einddatum
19-05-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Wilhelminastraat 48 te Sint Jansteen van 8 april tot en met 19 mei 2021 voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpstjanwilhelmin48-001O.

Beschrijving

Het bestemmingsplan betreft het omzetten van de bestemming Maatschappelijk naar Wonen ten behoeve van het realiseren van 11 woningen op het perceel Wilhelminastraat 48 Sint Jansteen. Er is geen sprake van het toevoegen van woningen, aangezien de woningen worden wegbestemd op de percelen achter Steensedijk 22 t/m 62 (kadastrale nummers HUL00-D-933 en HUL00-D-1040) te Hulst en worden uitgeruild naar de locatie Wilhelminastraat 48.

Procedure

Momenteel is de gemeentewinkel enkel op afspraak te bezoeken. Indien u het plan wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken tijdens onze bezoekuren via www.gemeentehulst.nl of via tel. 14 0114. Via de website is het plan ook digitaal raadpleegbaar.

 

Een ieder kan vanaf 8 april tot en met 19 mei 2021 schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met deze afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.

 

Ontwerpbesluit wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op artikel 110c, lid 1 van de Wet geluidhinder en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend:

 

Met ingang van 8 april tot en met 19 mei 2021 ligt het ontwerpbesluit betreffende het vaststellen van een hogere grenswaarde vanwege het wegverkeerslawaai, ten behoeve van de in het ontwerp bestemmingsplan ‘Wilhelminastraat 48, Sint Jansteen’ opgenomen woonlocatie W1 en W2 (te zien in Figuur 3.2 van het akoestisch rapport behorende bij het bestemmingsplan), voor eenieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan Grote Markt 24 te Hulst.

 

Het vaststellen van de hogere grenswaarde houdt verband met het feit dat uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting op de gevel van de geplande woonlocaties W1 en W2, als gevolg van het wegverkeer op de Wilhelminastraat,  meer bedraagt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

 

Gedurende de periode van 8 april tot en met 19 mei 2021 kan eenieder schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar  maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst.