Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Raadsbesluiten

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
21-04-2021
Einddatum
02-06-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet en/of het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene Wet Bestuursrecht en/of het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene Wet Bestuursrecht, bekend, dat de navolgende besluiten op 15 april 2021 door de Raad van de gemeente Hulst zijn genomen.

Beschrijving

Voor de op grond van artikel 139 Gemeentewet bekend te maken besluiten en voor de op grond van het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 2014 met nummer AV/14.0166 bekend te maken andere besluiten van algemene strekking, geldt, dat die besluiten tevens in het elektronisch gemeenteblad zijn opgenomen, welke publicatie voor die besluiten leidend is. Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Beleid en regelgeving” naar “Bekendmakingen” te gaan. Aanbevolen wordt om bij “Uw zoekterm(en)” de titel of een gedeelte van de titel van hetgeen u zoekt, in te vullen en vervolgens direct te gaan naar de “Aanvullende zoekcriteria”. Bij “Type organisatie(s)” selecteert u “Gemeente” met een bevestiging; bij “Publicerende organisatie(s)” vult u Hulst in, waarna u Hulst selecteert als dat wordt getoond. U bevestigt vervolgens de selectie. Klik onderaan de ingevulde pagina op “Start zoekopdracht”.

Nr. 197158: Besluit tot vaststelling van 4de begrotingswijziging van de programmabegroting 2021;
Nr. 222961: Besluit tot vaststelling van de 3de wijzigingsverordening tot wijziging van de Algemene
Plaatselijke Verordening Hulst 2017, bevattende wijzigingen met betrekking tot de artikelen: 1:3; 1:7; 1:8; 2:8; 2:9; 2:23; 2:24; 2:31; invoeging van een nieuw artikel 2:34a; wijziging van de artikelen 2:37; 2:47; 2:49; invoeging van de nieuwe artikelen 2:49a en 2:49b; wijziging van artikel 2:50; invoeging van een nieuw artikel 2:50a; invoeging van de nieuwe artikelen 2:72a en 2:72b; wijziging van artikel 2:84; wijziging van de titel van hoofdstuk 2 afdeling 13; wijziging van de titel van hoofdstuk 2 afdeling 14; wijziging van artikel 2:88; wijziging van de titel van hoofdstuk 2 afdeling 16; wijziging van de artikelen 2:94; 3:5 en 3:7; wijziging van de titel van hoofdstuk 4 afdeling 1; wijziging van de artikelen 4:5 en 4:6; invoeging van de nieuwe artikelen 4:6a en 4:19a; wijziging van de artikelen 4:13; 4:20; 4:21; 5:6; 5:12; 5:13; 5:42; 5:43; 5:45; 5:50 (vervalt); 5:51; en 5:58 ; telkens zoals vermeld in het besluit; Inwerkingtreding: met ingang van de achtste dag na bekendmaking, derhalve met ingang van 29 april 2021;
Nr. 224585: Besluit tot intrekking van de Drank- en Horecaverordening 2004, die werd vastgesteld bij raadsbesluit van 11 november 2004; Inwerkingtreding van de intrekking: met ingang van de achtste dag na bekendmaking, derhalve met ingang van 29 april 2021;
Nr. 225149: Besluit tot vaststelling van 3de begrotingswijziging van de programmabegroting 2021;
Nr. 225352: Besluit tot vaststelling van de woonzorgvisie gemeente Hulst; Inwerkingtreding: daags na bekendmaking, derhalve met ingang van 22 april 2021;
Nr. 227037: Besluit tot instemming met het Plan van aanpak Draagvlak opvang asielzoekers Zeeland en de bijdrage voor de gemeente Hulst om 20 extra statushouders op jaarbasis in de sociale huurwoningvoorraad binnen de gemeente Hulst te huisvesten; Inwerkingtreding: daags na bekendmaking, derhalve met ingang van 22 april 2021.


Procedure

Deze besluiten liggen ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Ingevolge de artikelen 140 en 141 van de Gemeentewet zijn de teksten van de besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, vanaf 1 januari 2014 in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze aankondiging is vermeld. Hetzelfde geldt voor de teksten van andere besluiten van algemene strekking.