Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verkeersmaatregel Havenfort te Hulst

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
29-04-2021
Einddatum
09-06-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit hebben genomen:

Beschrijving

Het aanwijzen van 2 parkeervakken voor het laden van elektrische auto’s op het Havenfort te Hulst achter het Reynaertshof.

Procedure

De genomen verkeersbesluiten worden gepubliceerd in de staatscourant te vinden op www.officielebekendmakingen.nl.

 

Met ingang van 29 april tot en met 9 juni 2021 ligt het verkeersbesluit voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden van 29 april tot en met 9 juni 2021  een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

Tevens kan indien bezwaar wordt gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.