Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verordening basisregistratie personen

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
17-02-2021
Einddatum
31-03-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken - gelet op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet en/of het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht en/of het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht - bekend, dat het navolgende besluit op 11 februari 2021 door de raad van de gemeente Hulst is genomen.

Beschrijving

Voor de op grond van artikel 139 Gemeentewet bekend te maken besluiten en voor de op grond van het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 2014 met nummer AV/14.0166 bekend te maken andere besluiten van algemene strekking, geldt dat die besluiten tevens in het elektronisch gemeenteblad zijn opgenomen. Die publicatie is voor die besluiten leidend.

Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Beleid en regelgeving” naar “Bekendmakingen” te gaan. Aanbevolen wordt om bij “Uw zoekterm(en)” de titel of een gedeelte van de titel van hetgeen u zoekt, in te vullen en vervolgens direct te gaan naar de “Aanvullende zoekcriteria”. Bij “Type organisatie(s)” selecteert u “Gemeente” met een bevestiging; bij “Publicerende organisatie(s)” vult u Hulst in, waarna u Hulst selecteert als dat wordt getoond. U bevestigt vervolgens de selectie. Klik onderaan de ingevulde pagina op “Start zoekopdracht”.

De raad nam het volgende besluit:
Nr. 210281: Besluit tot vaststelling van de Verordening basisregistratie personen 2021 gemeente Hulst; tevens bevattende het besluit tot intrekking van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 gemeente Hulst, die werd vastgesteld bij raadsbesluit van 12 juni 2014; Inwerkingtreding en intrekking: telkens met ingang van de dag na bekendmaking, derhalve met ingang van 18 februari 2021.

Procedure

Dit besluit ligt - ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Ingevolge de artikelen 140 en 141 van de Gemeentewet zijn de teksten van de besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, vanaf 1 januari 2014 in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze aankondiging is vermeld. Hetzelfde geldt voor de teksten van andere besluiten van algemene strekking.