Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning voor Achtereindstraat 37 te Graauw

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4569AW 37
Publicatiedatum
28-12-2020
Einddatum
08-02-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen:

Beschrijving

Het plaatsen van een nieuwe badkamer achter het huis op de locatie Achtereindstraat 37 te Graauw.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 8 februari 2021 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 28 december 2020). Zaaknummer 208636. Reden: ontbrekende gegevens.