Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor Wolfstraat 13 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
13-01-2021
Einddatum
23-02-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de volgende aanvraag in te trekken op verzoek van de aanvrager:

Beschrijving

Het bouwen van een bedrijfsgebouw op de locatie Wolfstraat 13 te Hulst.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 23 februari 2021 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda).

(besluit verzonden d.d. 13 januari 2021). Zaaknummer 209423.