Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Bekendmaking

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
30-06-2021
Einddatum
11-08-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet en/of het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht en/of het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en/of het bepaalde in het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 2014 met nummer AV/14.0166, bekend, dat het navolgende besluit op 1 juni 2021 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst is genomen.

Beschrijving

Voor de op grond van artikel 139 Gemeentewet bekend te maken besluiten en voor de op grond van het collegebesluit van de gemeente Hulst d.d. 4 maart 2014 met nummer AV/14.0166 bekend te maken andere besluiten van algemene strekking, geldt, dat die besluiten tevens in het elektronisch gemeenteblad zijn opgenomen, welke publicatie voor die besluiten leidend is. Het elektronisch gemeenteblad is te raadplegen via www.overheid.nl door onder “Beleid & regelgeving” naar “Bekendmakingen” te gaan en te kiezen voor “Gemeenteblad”; bij “Publicerende organisatie(s)” de organisatienaam “Hulst” in te voeren en te selecteren. Op de webpagina die dan verschijnt, kunt u onderaan op zoeken klikken.

- Het besluit d.d. 13 april 2021 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst tot
het vaststellen van de “Beleidsregel tijdelijk gedogen horecaterras in de openbare ruimte”.
Inwerkingtreding van dit besluit geschiedt op 21 april 2021;
- Beschikkingen verleend op grond van de Beleidsregel tijdelijk gedogen horecaterras in de openbare
ruimte, vastgesteld in september 2020, blijven geldig tenzij herbeoordeling op basis van nieuwe regels tot
een ander resultaat leidt;
- Een aanvraag voor tijdelijk coronaterras in de openbare ruimte kan worden ingediend vanaf 21 april 2021;
- Deze beleidsregels vervallen in principe op 1 november 2021, tenzij de huidige coronamaatregelen vanuit
overheidswege worden verlengd.

Procedure

Dit besluit ligt ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Ingevolge de artikelen 140 en 141 van de Gemeentewet zijn de teksten van de besluiten van het gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, vanaf 1 januari 2014 in geconsolideerde vorm voor een ieder beschikbaar in de vorm van een elektronisch gemeenteblad, zoals in deze aankondiging is vermeld. Hetzelfde geldt voor de teksten van andere besluiten van algemene strekking.