Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Bestemmingsplan Kauterstraat ongenummerd en Hulsterloostraat 31 te Nieuw-Namen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 4568AM
  • 4568AA 31
Publicatiedatum
24-06-2021
Einddatum
05-08-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 3 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 10 juni 2021 het bestemmingsplan Kauterstraat ong., Hulsterloostraat 31 Nieuw-Namen ongewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het bestemmingsplan betreft het bestemmen van het perceel Kauterstraat (HUL00,I,1050) van Bedrijf naar Wonen ten behoeve van het realiseren van een nieuwe woning. Ook het perceel Hulsterloostraat 31 (HUL00,I,1051) wordt omgezet van Bedrijf naar Wonen ten behoeve van de uitbreiding van het hoofdgebouw van Hulsterloostraat 31.

Procedure

Het besluit van de gemeenteraad, de notitie  ‘Overzicht ambtshalve wijzigingen’, en het vastgestelde bestemmingsplan ‘Kauterstraat ong., Hulsterloostraat 31 Nieuw-Namen’ liggen van 24 juni tot en met 5 augustus 2021 voor een ieder ter inzage in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpnienamkauterst8a-001V.

 

Beroep

Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht kan binnen de termijn van 25 juni tot en met 5 augustus 2021 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan iedereen bedenkingen naar voren brengen tegen de wijzigingen zoals die door de raad zijn aangebracht.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

 

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op telefoonnummer 14 0114.