Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning voor Bossestraat 134 te Vogelwaarde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4581BH 134
Publicatiedatum
02-06-2021
Einddatum
14-07-2021
Bekendmaking

Burgemeester en Wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen:

Beschrijving

Het bouwen van een opbouw op de bestaande uitbouw ten behoeve van een badkamer op de locatie Bossestraat 134 te Vogelwaarde.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda).

(besluit verzonden d.d. 2 juni 2021). Zaaknummer 228667. Reden: onvoldoende gegevens