Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning voor Lindenstraat 15 te Vogelwaarde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4581BM 15
Publicatiedatum
14-06-2021
Einddatum
26-07-2021
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de volgende aanvraag buiten behandeling te stellen:

Beschrijving

Het verhuren van de woning aan arbeidsmigranten op de locatie Lindenstraat 15 te Vogelwaarde.

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 14 juni 2021). Zaaknummer 227277.

Reden: ontbrekende gegevens.